Kontakt os

Lejebetingelser

Lejebetingelser

Forsikringen er kun gældende inden for Danmarks grænser – medmindre andet er aftalt på forhånd!

Selvrisiko på smartlift: 12.000 kr. + moms
Selvrisiko på trailer: 2500 kr. + moms

Der gøres opmærksom på, i tilfælde af tyveri, hærværk eller lignende, hæfter lejer for omkostningerne til reparation eller køb af nyt materiel.

Lejers Ansvar

Lejer er forpligtet til at meddele, når materiellet anvendes til overarbejde (weekend)
Så længe lejemålet varer, bærer lejeren i forhold til udlejer risikoen for det udlejede materiel. Udlejer garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede af en hvilken som helst årsag, skal derfor erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres anviste reparatør. Lejer bærer alene ansvaret for et hvert tab i forbindelse med reparation. Reparationstid berettiger ikke til lejekreditering.
Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels, og vejlovgivning, samt bestemmelser med afmærkning m.m.
Ligeledes er det lejers ansvar, at der ikke sker personskade eller skader på andet materiel, grundet forkert brug af materiel, forkert vægtangivelse eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne.
Lejer er, i lejeperioden, pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol.

Smartliften sættes til ladning hver aften efter brug for batteriets levetid.

Udlejers Ansvar

Udlejer er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået udlejer eller andre, som vi har ansvaret for.
Udlejer er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejerens besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejeren, eller produkter hvori disse indgår.
Udlejer påtager sig ikke for driftstab i forbindelse med maskinskader, arbejdsstandsning, forsinkelser, strejker/lockout eller myndighedsindgreb af nogen art.
Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse, at sætte sig i besiddelse af dette.
Lejet materiel kan og må ikke genudlejes uden tilladelse fra udlejer.

Fakturering & Betaling

Udlejers standard betalingsfrist er 8 dage netto, og afvigelser herfra, kan kun ske efter aftale med udlejer.
I tilfælde af overskredet betalingsfrist, beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr som udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.
Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiellet på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle hertil forbundne omkostninger påhviler altid lejer.
Eventuelle indsigelser over det fakturerede skal være reklameret over for udlejer inden forfaldsdato.
Efter fakturaforfaldsdato anses faktura for at være i overensstemmelse med det aftalte.

Husk Rengøring

Materiellet skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering.
Såfremt udlejer skal rengøre smartlift, vil dette faktureres lejeren i timepris a. 365 + moms pr. time.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.